အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတ (Property Knowledge)

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါသလား။ မည္သည့္ဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထား မလဲ?...

ဗဟုသုတ | Posted By ေအးျမတ္သူ

### Zawgyi Version ### ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းဥပေဒ ၃အရ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သည္ ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ (၂) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေဆာက္အဦၿပီးစီးေၾကာင္းလက္မွတ္ (BCC) မက်ေပးသည့္တိုက္ခန္းကို ၀ယ္သင့္သလား။ ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္ ဘာေတြသိထားဖို႔လိုအပ္မလဲ?...

ဗဟုသုတ | Posted By ႏွင္းအိခင္

### Zawgyi Version ### ကန္ထ႐ိုက္တာသည္ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အဦၿပီးစီးေၾကာင္း လက္မွတ္ (BCC) ေလွ်ာက္ထားရပါသည္။ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ရပါတယ္။ အခြန္ေဆာင္ထားသည့္ အေထာက္အထားပါ၀င္မွသာ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တည္ေဆာက္ေရာင္းခ်သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎ထံမွ ၀ယ္ယူသူတို႔ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား မည္သို႔သတ္မွတ္ထားသလဲ ?...

ဗဟုသုတ | Posted By စည္သူေအာင္

### Zawgyi Version ### ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ အေဆာက္အဦၿပီးစီးေၾကာင္းလက္မွတ္(BCC) ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳမီ ရန္ကုန္တိုင္းကာလတန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕တြင္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဂရန္ေျမကို အရပ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာသလား ?

ဗဟုသုတ | Posted By စည္သူေအာင္

### Zawgyi Version ### ဂရန္ေျမကို အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ၾကတဲ့အခါ တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၀၀ႏွင့္အထက္ရွိ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ သည့္ပစၥည္းကို မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္လိုအပ္သျဖင့္ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမွသာ တရား၀င္အေရာင္း အ၀ယ္စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါမည္။ ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပါမစ္ေျမကို ၀ယ္ယူလွ်င္ ဘာေတြစစ္ေဆးဖို႔လိုအပ္သလဲ။ မည္သို႔ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားရမလဲ?

ဗဟုသုတ | Posted By ဇာနည္ေက်ာ္

ပါမစ္ မူရင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ စာရြက္စာတမ္းအခ်က္အလက္မ်ား - ေျမယာဌာန၏ ရံုးတံဆိပ္အဝိုင္း ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ေျမကြက္အမည္ေပါက္ (သို႔မဟုတ္) မိသားစုဓာတ္ပံုမူရင္း၊ - ဓာတ္ပံုေနာက္ေက်ာတြင္ ေျမယာဦးစီးမွဴး၏ လက္မွတ္ပါရွိရမည္။ - ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္သူမ်ား၏...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားကို မည္သူကေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသလဲ ?

ဗဟုသုတ | Posted By ေအးျမတ္သူ

 ### Zawgyi Version ### ေျမပိုင္ေျမ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ ဂရန္ရွိေျမပိုင္ေျမ ဘိုးဘြားမိဘလက္ထက္ကပင္ ဓားမဦးခ်ပိုင္ဆိုင္လာ၍ လႊဲေျပာင္းဆက္ခံခြင့္ရွိေသာ ေျမမ်ိဳးျဖစ္သည္။ထိုေျမအမ်ိဳးအစားကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္သူမွ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။ - ေျမအမည္ေပါက္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္သစ္ ဝယ္ယူရာမွာ သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္

ဗဟုသုတ | Posted By ႏွင္းအိခင္

### Zawgyi Version ### လက္ရွိေနအိမ္ကို ေရာင္းခ်ျပီး အိမ္သစ္ဝယ္ယူရာမွာ သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ လက္ရွိေနအိမ္ကို အလ်င္စလိုေရာင္းျခင္း အိမ္အသစ္ကို ဝယ္ယူတဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးကို လက္ရွိေနအိမ္ေရာင္းခ်ျပီး ဝယ္ယူတက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပိုင္ရွင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနထိုင္သူရွိေနေသာ အိမ္နွင့္ေျမကို ဝယ္မယ္ဆိုလွ်င္

ဗဟုသုတ | Posted By ေရႊစင္ဝင္း

### Zawgyi Version ### “ အိမ္ဝယ္ဖုိ႕သြားၾကည့္တာဆရာ ၊ ေရာင္းမယ့္အိမ္မွာ လူေနတာရွိေနေတာ့ ဝယ္ရင္အဆင္ေျပပါ့မလားဆရာ ” ဟု မိတ္ေဆြ တစ္ဦး၏ သားျဖစ္သူက စာေရးသူထံ လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ “ လူေနတယ္ဆိုတာက ေရာင္းသူကိုယ္တိုင္ေနတာလား” “ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတစ္ဦးကို...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ ေျမ၀ယ္ယူခြင့္ရွိသလား?

ဗဟုသုတ | Posted By ေရႊစင္ဝင္း

### Zawgyi Version ### ၁၉၈၇ခုႏွစ္၊ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ပစၥည္း လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း၊ ေပးကမ္းသည္ကို လက္ခံျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ဝယ္တဲ့အခါ သတင္းစာေၾကာ္ျငာဖို႕မေမ့သင့္ပါ

ဗဟုသုတ | Posted By ဇာနည္ေက်ာ္

### Zawgyi Version ### မွတ္မိေနပါေသးတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၃)လေလာက္ကေပါ့။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းက ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းကိုမွ ဝယ္ခ်င္ပါတယ္လုိ႕ ဆိုလာသူ “ ကိုေကာင္းစံ ” ရဲ႕ ဆႏၵကိုပါရမီျဖည့္ဖို႕ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကို ညီေဇာ္တို႕ဇနီးေမာင္နွံက အက်ိဳးေဆာင္ခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ျပီး...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »